| |

Informació Corporativa

Codi Ètic

Saba involucra tota l'organització amb les millors pràctiques de Bon Govern Corporatiu, establint vies de comunicació amb la Missió, els Valors, el Codi Ètic i l'estratègia de negoci i desenvolupament, a més de l'esforç en la interacció amb els grups d'interès, permetent així obtenir un feedback constant i alinear l'acompliment de l'activitat de la companyia amb les expectatives en matèries com qualitat, informació o transparència.

El nostre entorn social exigeix que les empreses es comportin com a subjectes socialment responsables, implicant un compromís amb valors com el medi ambient, el respecte mutu, la cooperació i el diàleg, però també una obligació prioritària amb el compliment de la llei, els principis ètics i el respecte als drets humans. En aquest sentit, el Codi Ètic de Saba, aprovat el 2013, té com a missió assegurar el nostre deure amb la llei i els valors més positius de la nostra societat.

El Codi Ètic és aplicable a Saba i a les empreses que controla, tant a Espanya com en els altres països en els quals està present, tot això sense perjudici de les adequacions que puguin realitzar-se amb la finalitat de respectar la legislació específica pròpia de cadascun dels països on se situïn aquestes empreses. Té caràcter vinculant per als membres dels Òrgans d'Administració de Saba, els seus directius i tots els seus empleats.

Actuacions de Saba en conducta ètica

Des de 2011, Saba ha aprovat i implementat diferents normatives i procediments en la línia de consolidar la transparència, l'eficiència, la responsabilitat i la sostenibilitat com els pilars bàsics que guien l'actuació de la companyia. De la mateixa manera, una sèrie de mesures per a la prevenció de delictes:

  • Aprovació del Codi Ètic i la seva extensió a les filials del Grup
  • Difusió del Codi Ètic a tota la plantilla de Saba
  • Creació del Canal Ètic (canal de denúncies)
  • Constitució del Comitè Ètic
  • Constitució de la Comissió de Prevenció de Delictes Penals