| |

Informació Corporativa

Codi Ètic i Política Anticorrupció

Saba involucra tota l'organització amb les millors pràctiques de Bon Govern Corporatiu, establint vies de comunicació amb la Missió, els Valors, el Codi Ètic i l'estratègia de negoci i desenvolupament, a més de l'esforç en la interacció amb els grups d’interès. El Codi Ètic de Saba, aprovat el 2013, té com a missió assegurar el nostre deure amb la llei i els valors més positius de la nostra societat. Saba també disposa d’una Política de Prevenció de la Corrupció i de relacions amb l’Administració Pública i amb tercers amb l’objectiu de:

  • Establir principis d’actuació pels empleats en el seu tracte amb autoritats públiques i empreses privades.
  • Protegir el procés de lliure competència i concurrència en tots aquells concursos públics als quals l’empresa Saba pugui presentar-se.
  • Protegir la lliure competència i concurrència en l’adquisició i/o entrega de béns i/o serveis.

Fixar la Tolerància Zero amb la Corrupció tant en les relacions amb l’Administració com en les relacions de negocis privades. El Codi Ètic i la Política Anticorrupció són d’aplicació a Saba i a les empreses que controla, tant a Espanya com en els altres països en els quals està present, tot això sense perjudici de les adequacions que puguin realitzar-se amb la finalitat de respectar la legislació específica pròpia de cadascun dels països on se situïn aquestes empreses. Té caràcter vinculant per als membres dels Òrgans d'Administració de Saba, els seus directius i tots els seus empleats.