| |

Informació Corporativa

Missió, visió i valors

La missió, la visió i els valors constitueixen els pilars bàsics i els principis orientadors de gestió de tot el grup Saba.

Missió, la nostra raó de ser:

Donar resposta a les necessitats d’infraestructures al servei de la mobilitat de persones i mercaderies, actualment aparcaments, i harmonitzar la satisfacció dels clients, els accionistes i els treballadors amb el desenvolupament de la societat.

Visió, el nostre objectiu:

Ser un operador de referència i lideratge en l’àmbit de la gestió d’infraestructures i prestació de serveis públics, mitjançant:

  • Un creixement continu, selectiu i amb vocació de permanència
  • L’excel.lència en la qualitat de servei
  • Una gestió i administració eficients
  • El diàleg i el compromís en les iniciatives de cerca de solucions per a les necessitats d’infraestructures en el territori

Els valors, la nostra manera d’actuar:

  • Diàleg i col.laboració
  • Credibilitat
  • Confiança en les persones
  • Servei al client
  • Proactivitat i responsabilitat
  • Eficiència