| |

Sala de Premsa

Notícies

2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011
13/01/2023
El Consell d'Administració de Saba Infraestructures, S.A.(“la societat”), celebrat el passat 21 de desembre de 2022 va acordar per unanimitat procedir a modificar la pàgina web corporativa de la societat, actualment situada a l'adreça www.saba.eu a la nova adreça www.sabagroup.com i, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 11 bis i 11 ter.4) de la Llei de Societats de Capital, publicar aquest acord a la pròpia pàgina web que s'ha acordat modificar, és a dir www.saba.eu, durant els trenta dies següents a comptar des de la inserció del present acord. Transcorregut aquest termini de manera ininterrompuda es comunicarà l’acord al Registre Mercantil competent perquè ho faci constar en el full obert a la societat en aquest Registre i sigui publicat en el "Butlletí Oficial del Registre Mercantil”.