Informació
economicofinancera

Al tancament de 2016, els ingressos d’explotació del perímetre de gestió de Saba se situen en els 236 milions d’euros, mentre que l’EBITDA en l’activitat d’aparcaments assoleix els 124 milions d’euros. Sense considerar l’impacte de les desinversions, la xifra d’ingressos ordinaris seria de 205 milions i la d’EBITDA, de 94 milions, amb un marge del 46%, que ha evolucionat de forma creixent en els últims anys i que és el més alt de tot el sector a nivell internacional. Les principals magnituds de Saba reflecteixen, d’una banda, aquest bon comportament del negoci i, per una altra, els esforços fets pel conjunt de l’organització amb l’objectiu d’incrementar l’eficiència operativa, implantar iniciatives que permetin a la companyia convertir-se en referència del sector, amb particular èmfasi en els nous sistemes de suport, noves tecnologies i l’eficiència energètica, a més de noves fórmules i iniciatives comercials, i a desenvolupar una gestió activa dels contractes, centrant-se en el creixement. Saba va invertir 36 milions d’euros en l’exercici de 2016, un 18% en expansió.

Magnituds econòmiques de gestió 2016 /Milions €

No inclou el negoci de parcs logístics

Ingressos

EBITDA**

(*) Amb plusvàlues per desinversió i aportació del negoci en actius logístics.
(**) EBITDA proforma: benefici de les operacions + dotació amortització +/- variació deteriorament dels actius.

Ingressos per país 2016

0% Espanya*
0% Itàlia
0% Portugal
0% Xile
(*) Inclou Andorra

Desinversió en parcs logístics

Saba va formalitzar l’octubre de 2016 l’acord definitiu amb Merlin Properties per a la venda de Saba Parcs Logístics, societat que ostentava la titularitat o participacions en cinc parcs logístics per un import de 115 milions d’euros. En la transacció es van incloure els actius de Cim Vallès (Barcelona) i Lisboa Nord a Portugal, així com les participacions als parcs logístics Parc Logístic de la Zona Franca (Barcelona), Sevisur (ZAL Port de Sevilla) i Arasur (Àlaba).

La venda de Saba Parcs Logístics forma part del pla estratègic de la companyia per a la reordenació dels seus actius i reforça la línia dissenyada de creixement i internacionalització impulsada per Saba en els últims anys. Amb aquesta transacció, Saba va tancar una etapa en la qual ha dut a terme quatre operacions de desinversió consecutives, que sumen 300 milions d’euros en fons propis, maximitzant el valor d’aquesta línia de negoci, i que han permès dur a terme operacions significatives com les d’Adif i Bamsa o CPE a Portugal, reforçant a més la capacitat de Saba per seguir creixent en l’activitat d’aparcaments.

Després de diversos exercicis on s’han implementat reeixidament mesures d’eficiència centrades en l’optimització i la gestió de la despesa, el Grup es marca com a nou repte potenciar les seves tradicionals fonts d’ingressos mitjançant un major coneixement del client, amb una adaptació de l’oferta a les necessitats d’aquest col·lectiu i l’ús de la tecnologia en favor del mateix. Les tradicionals polítiques de creixement selectiu, basades en criteris de rendibilitat i seguretat econòmica i jurídica, així com les accions orientades a la gestió eficient de les explotacions i la innovació tecnològica continuen formant part dels trets d’identitat de Saba.

Situació financera

L’estructura financera del Grup busca limitar els riscos derivats de la incertesa dels mercats financers tractant de minimitzar els efectes potencials adversos sobre la rendibilitat financera. Al llarg de 2016, la companyia ha seguit treballant per disposar de les eines i la flexibilitat que li permetin poder continuar amb el seu objectiu de creixement i diversificació. En aquest sentit, el Grup avalua de forma permanent la seva estructura financera i, de la mateixa manera, ha d‘estar en condicions de poder millorar-la sempre i en tot moment, segons el context de mercat i la seva pròpia evolució. Els actius totals de Saba a 31 de desembre de 2016 arriben als 1.428 milions d’euros. El patrimoni net consolidat a 31 de desembre de 2016 puja a 562 milions d’euros, mentre que el deute financer brut (deute financer comptable sense passiu per derivats) se situa en 553 milions d’euros i el deute financer net, en 357 milions d’euros.

Balanç consolidat

a 31 de desembre de 2016 / Milions €

(*) Deute financer comptable, sense passiu per derivats.

En referència a la distribució del deute, al tancament de l’exercici 2016 el deute a llarg termini representa més del 90%, mentre que el venciment mitjà del deute se situa en el 2021. Per minimitzar l’exposició al risc del tipus d’interès, Saba manté un alt percentatge del deute en tipus fix o fixat a través de cobertures, del 56%, per la qual cosa no es preveu que eventuals variacions en els tipus d’interès puguin tenir un impacte significatiu en els comptes de la companyia. El tipus d’interès mitjà ponderat en la data de tancament de l’exercici 2016 es va situar en un 4%.

0%

Deute sense recurs

0%

Tipus fix

Gestió del risc

Pel que fa a la gestió del risc, la Direcció Financera del Grup té com a política cobrir-ne totes les exposicions significatives (tipus de canvi, tipus d’interès, crèdit i liquiditat), sempre que hi hagi instruments adequats i el cost d’aquesta protecció sigui raonable per als riscos coberts.

Respecte del tipus de canvi, Saba opera en l’àmbit internacional i té actius en moneda estrangera únicament a Xile, per tant està exposada al risc de tipus de canvi per operacions amb divises, especialment el peso xilè, com també per la inversió que s’hi ha fet. En aquest sentit, una variació d’un 10% en el tipus de canvi euro/peso xilè respecte del tancament de 31 de desembre de 2016, suposaria un impacte en resultats poc rellevant. L’impacte en patrimoni per diferències de conversió sorgides en el procés de consolidació tampoc seria significatiu.

Saba Infraestructures té una Política de Gestió de Riscos basada en una metodologia d’identificació, anàlisi i avaluació dels diversos riscos del negoci. Com a risc s’entén aquell esdeveniment que pot impactar negativament en el compliment dels objectius estratègics del Grup. La metodologia seguida distingeix entre riscos inherents i riscos residuals sobre la base de l’impacte i la possibilitat de succeir dels mateixos. El conjunt de tots els riscos es categoritza segons diverses tipologies definides prèviament, establint al mateix temps un grau de priorització, uns mecanismes de gestió i uns plans d’acció orientats a reduir els diversos riscos fins a un nivell acceptable.

Entre els riscos que té detectats com de caràcter inherent i prioritari destaquen:

  • Maduresa de les concessions. La incorporació de nous contractes de concessió juntament amb la renovació dels vigents (on Saba compta amb el coneixement i una posició privilegiada per tenir èxit en aquestes renovacions) relativitza aquest risc.
  • Regulatori. El grup Saba manté una política proactiva orientada a aportar propostes d’acord als nous requeriments que afecten al sector i que comportin tant una resposta factible a aquestes necessitats alhora que incorporin mesures de reequilibri financer.
  • Demanda de clients. Saba segueix una política de potenciació de noves fonts d’ingressos, de millora de les tradicionals mitjançant una adequació a les necessitats de la demanda i a implementar mesures d’eficiència compatibles amb la qualitat d’un servei diferenciat que identifiqui la marca.
  • Risc país. Tradicionalment el grup Saba ha orientat la seva diversificació geogràfica cap a territoris amb estabilitat econòmica i jurídica.

Capital social i autocartera

A 31 de desembre de 2016, Saba Infraestructures manté un capital social de 739.037.783 accions ordinàries, pertanyents a una única classe i sèrie, representades en anotacions en compte, de 0,10 euros de valor nominal cada una, totalment subscrites i desemborsades. El Consell d’Administració està autoritzat per a l’adquisició derivativa d’accions pròpies de la Societat, com també dels drets de subscripció preferent. No obstant això, a data de tancament de l’exercici, la Societat no té accions pròpies en autocartera.

Actualment, Saba té al voltant de 3.500 accionistes, que representen l’1,2% de l’estructura accionarial. L’Oficina de l’Accionista està al servei dels accionistes de la companyia per atendre’ls en totes aquelles qüestions que els puguin resultar d’interès.

Durant l’exercici 2016 s’han atès les preguntes de tots els accionsites, donant-ne resposta en un termini màxim de 48 hores i canalitzant cap a la Direcció Financera les suggerències rebudes.

Amb una gestió clarament orientada a la qualitat de servei, l’Oficina de l’Accionista va donar resposta el 2016 a 237 consultes, la meitat de les quals han estat relacionades amb el procés de compravenda d’accions i un 25% relacionades amb solicituds d’informació durant les Juntes Generals celebrades.

0

Consultes ateses
per l'oficina de l'

ACCIONISTA

Oficina de
l'accionista

www.saba.eu
accionistas@saba.eu
+34 93 557 55 28

Accionariat de Saba

a 31 de desembre de 2016

0%
Criteria Caixa
0%
Grupo Torreal i Directius
0%
European Parking BV(KKR)
0%
Fondos ProA
0%
Accionistes Minoritaris
keyboard_arrow_up