Presentació
de la companyia

Govern Corporatiu i transparència

Saba manté la voluntat de consolidar transparència, eficiència, responsabilitat i sostenibilitat com a pilars bàsics que guien l’actuació de la companyia i que a través dels seus Òrgans de Govern es canalitzin al conjunt de l’organització. En aquest sentit, des de la creació de Saba el 2011, els seus Òrgans de Govern mantenen com a principals vectors d’actuació la vigilància de la direcció i supervisió de la Societat, i deleguen al seu Conseller Delegat la responsabilitat de les operacions diàries. Tot, sota un denominador comú: el convenciment que les companyies han de ser gestionades de manera adequada i ser part activa dels diferents territoris on operen, del seu creixement i, en definitiva, del seu progrés.

La companyia treballa de manera constant per implantar les millors pràctiques en matèria de Govern Corporatiu en una doble direcció. D’una banda, assegurar el compliment estricte de la normativa i, de l’altra, dotar tota l’estructura de l’organització i, de la mateixa manera, els seus grups d’interès d’un sistema integrador de seguretat i valor. És per això que des de Saba se segueixen amb interès novetats com les introduïdes pel nou Codi de Bon Govern, aprovat el 2015, en el qual es recullen nous enfocaments sorgits en un període en què la crisi econòmica i financera ha obligat a una revisió d’estàndards, de valors i de pràctiques, entre altres aspectes, per donar resposta a les exigències d’honestedat i transparència de la ciutadania.

Manual de Prevenció de Delictes

Saba involucra tota l’organització amb les millors pràctiques de Bon Govern Corporatiu i estableix vies de comunicació amb la Missió, els Valors, el Codi Ètic i l’estratègia de negoci i desenvolupament, a més del reforç de la interacció amb els grups d’interès, cosa que permet, per tant, obtenir un feedback constant i alinear així l’acompliment de l’activitat de Saba amb les expectatives en matèries com ara qualitat, informació o transparència.

Així mateix, l’impuls donat el 2016 al Manual de Prevenció de Delictes ha culminat, ja el 2017, amb l’aprovació d’aquest pel Consell d’Administració de la companyia. Anteriorment, Saba ha anat implantant de manera progressiva i des del 2011 una sèrie de mesures de prevenció de delictes:

 • Aprovació del Codi Ètic i la seva extensió a les filials del Grup.
 • Difusió del Codi Ètic a tota la plantilla de Saba.
 • Creació del Canal Ètic (canal de denúncies).
 • Constitució del Comitè Ètic.
 • Constitució de la Comissió de Prevenció de Delictes Penals.

El manual aprovat el 2017 respon a les últimes modificacions normatives produïdes en matèria penal, basant-se en els sistemes de control existents i aquells que, a causa de la revisió duta a terme com a conseqüència del que estipula l’article 31 del Codi Penal, s’han reforçat o introduït a Saba per complir amb la finalitat de prevenir la comissió de delictes dins el grup. La companyia vetllarà ara, a través del Comitè Ètic, per establir els mitjans de comunicació adequats als països, dotant així d’homogeneïtzació i coherència a la difusió de les bones pràctiques a Saba.

Els objectius fonamentals del Model de Prevenció de Delictes passen per:

 • Establir un sistema de prevenció i control adreçat a reduir el risc de comissió de delictes.
 • Deixar constància expressa i pública de la condemna categòrica de Saba a qualsevol tipus de comportament il·legal, i/o contrari als principis ètics que es configuren com a valors clau del grup Saba.
 • Establir mesures de control adequades que permetin a Saba prevenir la comissió de delictes.
 • Supervisar els controls implantats a fi de verificar-ne la suficiència.
 • Actualització periòdica del Model, ja sigui per canvis organitzatius dins de Saba o com a conseqüència de modificacions en la legislació vigent.
 • Sensibilitzar l’Òrgan de Govern, tots els directius i empleats de Saba de la importància del compliment del Model de Prevenció de Riscos Penals i dels principis ètics recollits en el Codi Ètic de Saba.
 • Facilitar la informació adequada per donar a conèixer el Model de Prevenció.
keyboard_arrow_up