Responsabilitat
Social Corporativa

La RSC en Saba

Saba és conscient que els millors resultats sempre estan vinculats a les millors maneres d’operar. Avançar cap a una competitivitat sostenible i socialment responsable és un repte d’excel·lència per a les empreses de primer nivell. És caminant cap a aquests criteris sostenibles i socialment responsables que Saba aconseguirà el nivell d’excel·lència adequat per consolidar-se com la companyia de referència que és i que aspira a seguir sent. Saba integra la sostenibilitat com un factor inherent a la presa de decisions. Aquesta voluntat es tradueix en la seva incorporació als processos de gestió interna, al mateix nivell de factors com l’anàlisi de rendibilitat dels projectes, el cost de finançament, l’estratègia comercial o les tecnologies de la informació, entre altres aspectes.

El conjunt de l’organització participa i col·labora, en diferents graus, en la implementació d’una cultura de RSC a Saba que té alguns dels seus principals pilars en la transversalitat i el compromís amb les comunitats locals en les quals Saba desenvolupa la seva activitat, amb la implicació de tots els equips humans del conjunt de països on opera; en la mobilitat sostenible i la qualitat del servei ofert al client, com a identitat de marca; i en el medi ambient i els aspectes socials i ètics, com a elements diferenciadors de la companyia. La integració i consolidació de la RSC en el negoci permetrà a Saba reforçar la transparència, l’apropament i la correcta gestió dels grups d’interès.

Equip humà

0

Persones

0%

Contractes indefinits

Equip humà i integració laboral

Les persones que conformen Saba són la base essencial per al desenvolupament, el creixement i el que podria denominar-se com l’estil Saba: cultura de servei al client, compromís amb l’entorn, responsabilitat i honestedat amb els proveïdors i implicació amb la societat. Saba treballa per garantir la igualtat d’oportunitats i la no discriminació per raó de gènere, raça, país d’origen, religió o edat.

Saba involucra tota l’organització amb les millors pràctiques de Bon Govern Corporatiu, establint vies de comunicació amb la Missió, els Valors, el Codi Ètic i l’estratègia de negoci i desenvolupament, més enllà del reforç de la interacció amb els grups d’interès, permetent per tant obtenir un feedback constant i alinear així l’acompliment de l’activitat de la companyia amb les expectatives en matèries com la qualitat, la informació o la transparència. Així mateix, l’impuls donat el 2016 al Manual de Prevenció de Delictes ha culminat, ja el 2017, amb l’aprovació del mateix per part del Consell d’Administració de la companyia.

En aquest capítol, un altre dels eixos d’actuació passa pel treball continu de Saba cap a la integració laboral amb la signatura d’acords amb empreses i fundacions que facilitin la inserció de col·lectius amb dificultats per a incorporar-se al món laboral. La capil·laritat i penetració territorial pròpia del negoci de la companyia faciliten aquesta capacitat per intentar atendre les demandes en aquesta àrea. Podríem destacar aquí els acords amb la Fundació ONCE i el Grup Sifu per a la subcontractació de serveis auxiliars en aparcaments, en aquests casos, impulsant la integració de persones amb discapacitat. Actualment, el 3,6% de la plantilla de Saba a Espanya la conformen persones amb algun tipus de discapacitat. Subratllar, també, l’adhesió al Programa Incorpora de l’Obra Social “La Caixa”, una iniciativa basada en la intermediació laboral que té com a objectiu facilitar la integració al mercat laboral a persones en risc d’exclusió social.

Distribució de la plantilla per gènere

Distribució de càrrecs directius per gènere

0%
0%
0%
0%
Incorpora

Eficiència energètica

Saba insisteix en un esforç continuat per identificar les millors pràctiques en termes d’efi- ciència energètica i, en aquest sentit, des de 2011 duu a terme una sèrie d’actuacions que reverteixen en més estalvi, en l’optimització de la gestió i, en definitiva, en consolidar la marca Saba com un operador industrial de referència, compromès amb la sostenibilitat.

Accions en eficiència energètica

  • Establiment de bones pràctiques en la gestió energètica dels aparcaments
  • Implantació de la tecnologia LED als aparcaments
  • Estudi i ajust de les potències contractades a la realitat dels consums
  • Implantació d’un software de gestió energètica: permet el seguiment i control de consums i de facturació

Petjada de carboni

Des de 2011, Saba calcula anualment la seva petjada de carboni amb l’objectiu de conèixer l’impacte de l’empresa sobre el canvi climàtic, així com l’evolució de les emissions. Aquest impacte es mesura a través d’un inventari en el qual s’estableixen els límits operacionals d’acord amb l’establert a “The Greenhouse Gas Protocol”, a Corporate Accounting and Reporting Standard, i en les directrius de la ISO 1406-1:2012.

El 2016, i amb la finalitat de seguir implementant mesures de reducció més eficients i avançar cap a l’excel·lència en sostenibilitat, Saba es va sotmetre de forma voluntària i per segon any consecutiu a una verificació de la petjada de carboni per un tercer independent, en un procés de transparència i anàlisi exhaustiu de les dades. En aquest sentit, les emissions totals de CO2 el 2016 es van situar en les 12.162 t, la qual cosa representa un descens en les emissions del 10% respecte el 2015, un clar reflex de l’esforç per impulsar millores en aquest àmbit, de forma paral·lela al desenvolupament i creixement de la xarxa d’aparcaments.

-0%

Emissions de CO2

Saba, amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

Saba és membre del Pacte Mundial de les Nacions Unides, donant suports als deu principis promoguts per aquesta institució, una referència en drets humans, drets laborals, medi ambient i lluita contra la corrupció. La companyia manté el seu compromís per fer del Pacte Mundial i dels seus principis part de l’estratègia, la cultura i les accions quotidianes del Grup, així com a involucrar-se en projectes cooperatius que contribueixen als objectius més amplis de desenvolupament de les Nacions Unides i aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles.

Així mateix, exerceix la seva activitat en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides, especialment en els que fan referència a l’acció pel clima, en línia amb les mesures d’eficiència energètica, i a les ciutats i comunitats sostenibles, amb el desenvolupament de solucions en l’àmbit de la mobilitat urbana.

The Global Compact. Xarxa Pacte Mundial Espanya. We Support

Transformació de les ciutats i vinculació amb el territori

Saba va fer 50 anys el 2016. Mig segle després de la primera concessió a Barcelona, la reconversió de Saba és equivalent a l’experimentada per les ciutats: 50 anys de transformació de les ciutats són 50 anys de permanent desenvolupament per Saba, de reformulació comercial i tecnològica i de consolidació d’un projecte a llarg termini orientat a la qualitat de servei i la mobilitat sostenible com a eixos d’actuació. Una companyia amb un ADN on la concessió, la col·laboració publicoprivada i la vinculació amb el territori en el qual opera, constitueixen la seva naturalesa i li permeten establir el diàleg adequat amb els diferents actors amb els que coopera —Administracions, institucions, persones—, captar les seves necessitats i implantar i desenvolupar fórmules de progrés, gràcies a un equip humà compromès.

Saba continuarà el seu camí cap a la sostenibilitat, la responsabilitat empresarial i el ple convenciment de ser partícip en el progrés de la societat i de les ciutats amb les que ha interactuat des del 1966. És en aquest sentit en el qual s’emmarquen els acords i col·laboracions que Saba estableix amb diferents institucions, i que reflecteixen els objectius de la companyia en matèria de medi ambient i protecció de col·lectius desfavorits, com ara els assolits amb la Fundació Roger Torné, la Fundació Plant for The Planet o la Fundació Pere Tarrés. També una vinculació amb la societat a través d’iniciatives com el Projecte de Vida Professional, impulsat per l’Ajuntament de Barcelona entre d’altres institucions, dirigit a convertir-se en una eina de suport a l’orientació acadèmica i professional al servei de l’alumnat i professorat dels centres educatius.

Medi Ambient

Fundació Roger Torné
Plant for The Planet

Infància

Fundació Pere Tarrés

Orientació acadèmica i professional

Pro VP
keyboard_arrow_up