7Informació financera

Gestió del risc financer

Gestió del risc financer

La política del Grup és cobrir aquelles exposicions significatives sempre que hi hagi instruments adequats i el cost de cobertura sigui raonable per als riscos coberts. La gestió del risc financer depèn de la Direcció Economicofinancera del Grup, que pren les decisions oportunes prèvia autorització del Conseller Delegat i del Consell d'Administració de Saba.

Els principals riscos financers identificats són els següents:

Risc de tipus de canvi: El Grup opera en l'àmbit internacional i posseeix actius al Regne Unit, Xile i la República Txeca, per la qual cosa està exposat a risc de tipus de canvi en operacions amb la lliura esterlina, el pes xilè i, addicionalment, la corona txeca. El risc de tipus de canvi sorgeix de transaccions comercials futures, actius i passius reconeguts i inversions netes en operacions a l'estranger.

En aquest sentit, una variació d'un 10% en el tipus de canvi euro/lliura esterlina, euro/pes xilè i/o euro/corona txeca respecte al tipus considerat al tancament de 31 de desembre de 2019 suposaria un impacte en els resultats i actius poc significatiu per a Saba. En la mateixa línia, el Grup utilitza instruments financers derivats per gestionar fluctuacions en els tipus canvi.

Risc de tipus d'interès: El risc de tipus d'interès de la societat sorgeix dels recursos aliens utilitzats. Els recursos aliens emesos a tipus variables exposen el Grup a risc de tipus d'interès dels fluxos d'efectiu, mentre que els recursos aliens a tipus d'interès fix exposen la companyia a riscos de tipus d'interès sobre el valor raonable. Saba utilitza instruments financers derivats per gestionar fluctuacions en els tipus d'interès, canviant deute a interès variable per deute a tipus fix, la qual cosa permet mantenir un equilibri entre deute a tipus variable i fix.

Risc de crèdit: Sorgeix d'efectiu i equivalents, així com de deutors comercials o altres deutes, inclosos els comptes per cobrar pendents i les transaccions compromeses.

En relació amb els bancs i institucions financeres, només es treballa amb institucions financeres de solvència creditícia contrastada. Aquesta solvència creditícia es revisa periòdicament.

En relació amb els deutors comercials, el Grup avalua la qualitat creditícia del client, tenint en compte la seva posició financera, l'experiència passada i altres factors. Els límits individuals de crèdit s'estableixen en funció de les qualificacions internes.

Risc de liquiditat: El Grup fa una gestió prudent del risc de liquiditat que implica la disponibilitat d'efectiu i actius suficients, a més de la disponibilitat de fons per assegurar el compliment dels compromisos de pagament adquirits.

Risc d'inflació: La major part de les concessions d'aparcaments generen ingressos amb tarifes que varien en correlació amb la inflació, de manera que l'increment de tarifes mitigaria el potencial increment de costos en un escenari de pujada de la inflació.

keyboard_arrow_up