7Informació financera

INTRODUCCIÓ

El 2019, els ingressos d'explotació del perímetre de gestió de Saba se situen en els 296 milions d'euros (+33%), mentre que l'EBITDA de gestió arriba als 138 milions d'euros (+29%), amb un marge del 42%, que segueix sent dels més elevats de tot el sector a escala internacional. Aquest increment significatiu s'explica perquè el 2019 és el primer exercici en què les noves societats incorporades al perímetre de Saba com a conseqüència de l'operació de creixement tancada al desembre de 2018 tenen un impacte en el compte de resultats consolidat de Grup.

Les principals magnituds de Saba reflecteixen, d'una banda, un comportament estable del negoci i, de l'altra, els esforços realitzats pel conjunt de l'organització per tal d'incrementar l'eficiència operativa del negoci, implantar iniciatives que permetin a la companyia convertir-se en referència del sector, amb una atenció especial als nous sistemes de suport, noves tecnologies i eficiència energètica, a més de noves fórmules i iniciatives comercials, i en desenvolupar una gestió activa dels contractes, enfocada al creixement. En iniciatives comercials destaca la posada en marxa d'acords en l'àmbit dels nous usos i hàbits de mobilitat (sharing, distribució urbana, microdistribució i càrrega elèctrica, entre d'altres).

Saba va invertir 37 milions d'euros en l'exercici de 2019, dels quals 13 milions es van destinar a projectes d'expansió. Destaquen els 4 milions d'euros per al tancament de l'operació de creixement culminada el 2018, que va permetre l'entrada a quatre països europeus.

L'evolució de Grup a curt i mitjà termini ve condicionada pel context macroeconòmic de cada país on opera, juntament amb factors locals amb una incidència desigual. A aquestes variables, cal afegir-hi, com a factor sobrevingut el 2020, la pandèmia mundial ocasionada per la covid-19. Saba, en aquest àmbit, està fent una supervisió constant de la situació i dels impactes eventuals, tant financers com no financers, que la crisi sanitària pugui tenir.

Com en exercicis anteriors, Saba continua amb les seves mesures d'optimització i gestió de les despeses. L'adequació a les demandes actuals dels canals de comercialització, amb una atenció especial a la via digital, i dels productes, confirma una línia de treball orientada a la millora continuada que s'ha de traduir en una major rendibilitat. Les tradicionals polítiques de creixement selectiu, basat en criteris i rendibilitat i seguretat econòmica i jurídica, així com les accions orientades a la gestió eficient de les explotacions i la innovació tecnològica, continuen formant part dels vectors d'actuació de Saba.

Ingressos per país

a 31 de desembre de 2019

keyboard_arrow_up