3 Saba

Conducta Ètica

Conducta Ètica

El respecte dels drets humans és una de les principals obligacions que Saba assumeix en el desenvolupament de les seves operacions i actuacions. El Grup pren com a referència la normativa disposada en els principis rectors sobre empreses i drets humans de les Nacions Unides i en les línies directrius de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE). Així mateix, es remet a les principals convencions de l'Organització Internacional del Treball (OIT) per a l'àmbit de drets laborals i, en general, se segueixen de manera estricta les exigències legals pròpies de cada país on Saba opera.

Saba disposa d'un codi ètic que estableix l'esquema moral de referència que ha de regir el comportament de la companyia i dels seus empleats, el qual està disponible a la pàgina web corporativa.
http://saba.eu/ca/informacio-corporativa/codi-etic

El Codi Ètic ha estat aprovat pels òrgans d'administració de les diferents empreses de Saba i s'ha compartit amb els representants sindicals dels diferents comitès d'empresa existents. El document és d'obligat compliment per tots els empleats de les empreses filials i participades d'Espanya, Itàlia, Portugal i Xile, sense perjudici de les adequacions que puguin dur-se a terme a la normativa per tal de respectar la legislació específica pròpia de cada un els països en què s'ubiquen aquestes empreses. El 2019 s'ha treballat en l'extensió del Codi Ètic en els territoris de recent incorporació (Regne Unit, Alemanya, Eslovàquia i la República Txeca).

Tal com s'estableix a l'article 5 del Codi Ètic, Saba assumeix el compromís d'actuar en tot moment d'acord amb la legislació vigent i amb respecte cap als drets humans i les llibertats de les persones. De manera específica, pel que fa al respecte als drets humans, en el seu article 6, el Codi Ètic estableix que Saba no accepta cap comportament en el tracte amb consumidors o terceres persones que pugui interpretar-se com una discriminació per raó de raça, ètnia, gènere, religió, orientació sexual, afiliació sindical, idees polítiques, conviccions, origen social, situació familiar o discapacitat, a més de comportaments intimidadors o ofensius.

El reglament intern establert en aquest àmbit és el Protocol de prevenció i actuació davant de l'assetjament laboral i/o sexual. Aquest protocol està a disposició de tots els empleats i empleades a la Intranet corporativa, per a la consulta i activació en cas que fos necessari.

Saba disposa d'un codi ètic que estableix l'esquema moral de referència que ha de regir el comportament de la companyia i dels seus col·laboradors. Està disponible al web corporatiu

POLÍTICA ANTICORRUPCIÓ

En el desenvolupament dels principis del Codi Ètic, Saba ha aprovat la Normativa de prevenció de la corrupció i de relacions i atencions amb l'Administració pública i amb tercers per tal de fixar els criteris que les empreses que configuren el Grup de complir en el tracte amb l'Administració pública i els funcionaris i autoritats, i en les seves relacions amb altres empreses. Té com a objectius principals:

 • Establir principis d'actuació per als empleats en el seu tracte amb autoritats públiques i empreses privades.
 • Protegir el procés de lliure competència i concurrència en tots aquells concursos públics als quals les empreses de Saba puguin presentar-se.
 • Protegir la lliure competència i concurrència en l'adquisició i/o lliurament de béns i/o serveis.
 • Fixar la tolerància zero amb la corrupció, tant en les relacions amb l'Administració com en les relacions de negocis privades.

ACTUACIONS PRINCIPALS DE SABA EN CONDUCTA ÈTICA

Des de 2011, Saba ha aprovat i implementat diferents normatives i procediments en la línia de consolidar la transparència, l'eficiència, la responsabilitat i la sostenibilitat com els pilars bàsics que guien l'actuació de la companyia. De la mateixa manera, una sèrie de mesures per a la prevenció de delictes.

 • Manual de Prevenció de Delictes, aprovat pel Consell d'Administració el març de 2017 i actualitzat el març de 2019. S'ha procedit a revisar la part general de procediment, que finalment adquireix la denominació de Manual de Prevenció de Riscos Penals i de Prevenció de la Corrupció.
 • Extensió del mateix en tots els països d'actuació de la companyia.
 • Estructura de control del Model de Prevenció:
  • Consell d’Administració
  • Comitè Ètic
  • Comissió de Prevenció de Riscos Penals
 • Canal Ètic. Mitjançant el qual es poden comunicar indicis o sospites de comportaments contraris a la legalitat i/o una infracció del Codi Ètic.
 • Formació específica per als empleats.
 • Pertinença a ASCOM (Associació Espanyola de Compliance).
keyboard_arrow_up