ESG: sostenibilitat

Medi Ambient

Saba identifica els aspectes mediambientals derivats de la seva activitat, fent una profunda anàlisi en el seu mapa de processos, i en mesura els impactes a través del càlcul de la petjada de carboni segons els estàndards reconeguts internacionalment i verifica aquest càlcul a través d’un tercer qualificat. Aquest exercici permet perfilar objectius més adequats i implementar accions que contribueixin a lluitar contra el canvi climàtic. En aquest sentit, Saba incorpora aquest punt com a part de la seva estratègia empresarial i impulsa iniciatives que contribueixin a avançar en la transició ecològica cap a una economia baixa en emissions de carboni.

Iniciatives significatives

Sistema de Gestió Energètica i Certificació

El Grup té normatives en medi ambient (ISO 14001) i eficiència energètica (ISO 50001) a Espanya, Itàlia, Portugal i Xile, amb previsió d’implantar-se aviat al Regne Unit i després, a la resta dels països.

Formació

Saba treballa contínuament per transformar digitalment els seus processos i ha implementat un pla de formació híbrid, tant presencial com d’e-learning, que permet sensibilitzar tota la plantilla i promoure campanyes adreçades a desplegar conductes més sostenibles i respectuoses amb el medi ambient: gestió de residus, eficiència energètica, protocol d’emergència, impacte ambiental, entre altres qüestions.

Monitorització de les instal·lacions

La companyia disposa d’un sistema de control i gestió dels consums que permet monitoritzar les instal·lacions en temps real (consum, potència, intensitat), registrar l’energia consumida en cada aparcament, i també registrar les tendències de consums i l’anàlisi posterior de les desviacions a fi de determinar mesures correctores. Implantat a Espanya, Itàlia, Portugal i Xile, s’estendrà a la resta dels països del Grup els anys vinents.

Estalvi energètic

Saba impulsa i implementa diverses accions amb la finalitat d’incidir directament en l’estalvi del consum elèctric:

Canvi de lluminària a tecnologia LED programable

Instal·lació d’ascensors d’alta eficiència energètica

Bateries de condensadors

Renovació d’equips de ventilació més eficients energèticament

Aquestes accions ja estan implementades a Espanya, Itàlia, Portugal i Xile i s’està treballant per fer-ho extensible a la resta de països a curt termini.

A totes aquestes mesures, cal sumar-hi el disseny de les instal·lacions, en el qual es tenen en compte les millores que incideixen en el comportament energètic, l’estalvi dels consums i el canvi climàtic; l’impuls al vehicle elèctric o l’aposta decidida de la companyia per la distribució urbana de mercaderies sostenible.

Petjada de carboni

Saba, per conèixer el seu impacte mediambiental i fer-ne partícips els seus grups d’interès, calcula i verifica cada any la petjada de carboni de la seva activitat organitzant les fonts emissores (consums) en abasts, tenint com a base el grau d’incidència que l’activitat pot tenir sobre ells. La petjada de carboni es calcula des del 2011 i es verifica des del 2016.

Emissions

Mesures en Tn CO₂ equivalent*

Tipologia d’emissions:
Abast 1:

Gasoli C, gasoli flota vehicles i gasos refrigerants.

Abast 2:

Consum elèctric

Abast 3:

Compra de béns i serveis (consum d’aigua, paper, tòner), residus perillosos i no perillosos, viatges corporatius i transport i distribució.

Pel que fa als serveis prestats per Saba, l’impacte mediambiental més gran, corroborat pel càlcul de la petjada de carboni, és el derivat del consum energètic (abast 2), que representa al voltant del 86% de les emissions de Saba. El resultat del càlcul de les emissions globals el 2021 és de 10.356 t CO2eq, un 9% més respecte de l’any anterior, a causa principalment de l’increment del consum de gasolina per a flota després d’un exercici com el 2020, amb desplaçaments molt limitats per les restriccions dictades en la pandèmia.