7Informació financera

Situació financera

Situació financera

L'estructura financera del Grup busca limitar els riscos derivats de la incertesa dels mercats financers tractant de minimitzar els efectes potencialment adversos sobre la rendibilitat financera. Durant l'any 2019, la companyia ha continuat treballant per disposar de les eines i la flexibilitat que li permetin poder continuar amb el seu objectiu de creixement i diversificació. En aquest sentit, el Grup avalua de manera permanent la seva estructura financera i, de la mateixa manera, ha d'estar en condicions de poder millorar-la sempre, segons el context de mercat i la seva pròpia evolució.

Saba ha registrat un resultat financer superior el 2019, que es correspon principalment a l'operació de creixement de 2018 i la consegüent adquisició de les companyies al Regne Unit, Alemanya, Eslovàquia i la República Txeca.

Els actius totals de Saba a 31 de desembre de 2019 se situen en uns 1.595 milions d'euros. El patrimoni net consolidat a 31 desembre 2019 ascendeix a 398 milions d'euros, mentre que el deute financer brut (deute financer comptable sense passiu per derivats) se situa en 706 milions d'euros i el deute financer net en 607 milions d'euros. Pel que fa a la distribució del deute, al tancament de l'exercici 2018 el deute a llarg termini representa més del 72%, amb un venciment mitjà que se situa el 2021.

Per minimitzar l'exposició al risc del tipus d'interès, Saba manté un alt percentatge del deute en tipus fix o fixat a través de cobertures, el 57%, per la qual cosa no s'estima que eventuals variacions en els tipus d'interès puguin tenir un impacte significatiu en els comptes de la companyia.

keyboard_arrow_up