ESG: sostenibilitat

Govern
corporatiu

El respecte dels drets humans és una de les obligacions principals que Saba assumeix a l’hora de desenvolupar operacions i actuacions. El Grup pren com a referència la normativa disposada als Principis Rectors sobre Empreses i Drets Humans de les Nacions Unides i a les Línies Directrius de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE). Així mateix, es va a les convencions principals de l’Organització Internacional del Treball (OIT) per a l’àmbit de drets laborals i, en general, se segueixen de manera estricta les exigències legals pròpies de cada país en què Saba opera.

Saba disposa d’un Codi Ètic, aprovat el 2013, que estableix l’esquema ètic de referència, que ha de regir el comportament de la companyia i dels empleats i que, a més, està disponible a la pàgina web corporativa.

El comportament de tots els empleats ha de ser absolutament respectuós amb les disposicions legals vigents en qualsevol lloc del món en què Saba desplegui la seva activitat

El Codi Ètic ha estat aprovat pels òrgans d’administració de les diferents empreses de Saba i s’ha posat a disposició de tots els empleats de Saba a Espanya, Portugal, Itàlia i Xile perquè el coneguin, i té caràcter vinculant per a tots els empleats. Durant l’any 2021, s’ha seguit analitzant l’aprovació i la difusió del Codi Ètic en la resta de països en què opera el Grup. En aquest sentit, el Codi Ètic s’ha lliurat als empleats al Regne Unit, la República Txeca i Eslovàquia, està en curs estendre’l a Alemanya, i s’ha estès en l’empresa participada Geever. El comportament de tots els empleats ha de ser absolutament respectuós amb les disposicions legals vigents en qualsevol lloc del món en què Saba desplegui la seva activitat.

Tal com s’estableix a l’article 5 del Codi Ètic. Saba assumeix el compromís d’actuar en tot moment d’acord amb la legislació vigent i amb respecte cap als drets humans i les llibertats de les persones. De manera específica, pel que fa al respecte dels drets humans, a l’article 6, el Codi Ètic estableix que Saba no accepta cap comportament en el tracte amb consumidors o terceres persones que es pugui interpretar com una discriminació per raó de raça, ètnia, gènere, religió, orientació sexual, afiliació sindical, idees polítiques, conviccions, origen social, situació familiar o discapacitat, com també comportaments intimidadors o ofensius.

Saba disposa també d’un Protocol de Prevenció i Actuació respecte de l’assetjament laboral o sexual a disposició de tots els empleats.

En desenvolupament dels principis del Codi Ètic, Saba ha aprovat una Política de Prevenció de la Corrupció i de Relacions i Atencions amb l’Administració pública i amb tercers, com també amb una normativa interna de desenvolupament d’aquesta política, a fi de fixar els criteris que les empreses que formen el Grup han de complir el tracte amb l’Administració pública i els funcionaris i autoritats tant nacionals com estrangers, com també en les seves relacions amb altres empreses. La normativa esmentada té com a objectius principals:

 • Establir principis d’actuació per als empleats en el seu tracte amb autoritats públiques i empreses privades
 • Protegir la lliure competència i concurrència en l’adquisició o lliurament de béns o serveis
 • Protegir l’accés de lliure competència i concurrència en tots els concursos públics als quals les empreses de Saba es puguin presentar
 • Fixar la “tolerància zero” amb la corrupció, tant en les relacions amb l’Administració com en les relacions de negocis privats

El Codi Ètic i la Política anticorrupció són aplicables a Saba i a les empreses que controla, tant a Espanya com en els altres països en què està present, tot això , sens perjudici de les adequacions que es puguin fer a fi de respectar la legislació específica pròpia de cadascun dels països en què s’ubiquen aquestes empreses. Tenen caràcter vinculant per als membres dels òrgans d’administració de Saba, els seus directius i tots els empleats.

Actuacions principals de Saba en conducta ètica

Des del 2011, Saba ha aprovat i implementat diferents normatives i procediments en la línia de consolidar la transparència, l’eficiència, la responsabilitat i la sostenibilitat com els pilars bàsics que guien l’actuació de la companyia. De la mateixa manera, una sèrie de mesures per prevenir delictes.

 • Manual de Prevenció de Delictes, aprovat en la seva versió inicial pel Consell d’Administració de Saba Infraestructures el març del 2017 i actualitzat posteriorment el 2019 i el 2021.
 • Actualització de la Matriu de Riscos Penals de Saba i dels controls existent i del Manual de Prevenció de Delictes. Extensió en tots els països d’actuació de la companyia.
 • Estructura de control del Model de Prevenció.
  ‐ Consell d’Administració
  ‐ Comitè Ètic
  ‐ Comissió de Prevenció de Riscos Penals
 • Canal Ètic, a través del qual es poden comunicar indicis o sospites de comportaments contraris a la legalitat o una infracció del Codi Ètic.
 • Formació específica per als empleats, presencial i també telemàtica a través del Campus Saba.
 • Pertinença a ASCOM (Associació Espanyola de Compliance).