Informació de la companyia

Activitat i principals magnituds

keyboard_arrow_down

El 2020 i a conseqüència de l'impacte ocasionat per la pandèmia de la Covid-19, l'activitat de rotació comparable de Saba es va reduir un 47% respecte l'any 2019, mentre que la xifra d'abonats va ser un 15% menor que en l'exercici anterior.

Pel que fa a les principals magnituds de l'exercici 2020, i malgrat l'impacte negatiu de la crisi sanitària, els ingressos d'explotació ascendeixen a 198 milions d'euros, un 34% inferiors a 2019, i l'EBITDA se situa en 72 milions d'euros, un 48% menys. Saba va invertir 31 milions d'euros en l'exercici de 2020, dels quals 15 milions es van destinar a projectes d'expansió. Destaquen els 7,5 milions d'euros per a l'adquisició de l'aparcament "Gran Bulevar", a Oviedo.

Tot i que és evident que les principals magnituds de Saba es veuen afectades per la crisi sanitària, la companyia ha mantingut els esforços per incrementar l'eficiència operativa del negoci, implantar iniciatives que permetin a Saba convertir-se en referència del sector, amb un èmfasi particular en els nous sistemes de suport, noves tecnologies i eficiència energètica, a més de noves fórmules i iniciatives comercials, i a l'hora de desenvolupar una gestió activa dels contractes, amb un enfocament envers el creixement. En iniciatives comercials se segueix insistint en el tancament d'acords en l'àmbit dels nous usos i hàbits de mobilitat (sharing, distribució urbana, microdistribució i càrrega elèctrica, entre d'altres).

L'evolució de Grup a curt i mitjà termini ve condicionada pel context macroeconòmic de cada país on opera, juntament amb factors locals amb una incidència desigual. A aquestes variables, cal afegir-hi, com a factor sobrevingut el 2020, la pandèmia mundial ocasionada per la Covid-19. Saba, en aquest àmbit, està fent una supervisió constant de la situació i dels impactes eventuals, tant financers com no financers, que la crisi sanitària està provocant.

De la mateixa manera, Saba continuarà amb les seves mesures d'optimització i gestió de la despesa. L'adequació a les demandes actuals dels canals de comercialització, amb una atenció especial a la via digital, i dels productes, especialment aquells destinats a cobrir les noves necessitats en pandèmia, confirma una línia de treball orientada a la millora continuada que s'ha de traduir en una major rendibilitat. Les tradicionals polítiques de creixement selectiu, basat en criteris i rendibilitat i seguretat econòmica i jurídica, així com les accions orientades a la gestió eficient de les explotacions i la innovació tecnològica, continuaran formant part dels vectors d'actuació de Saba.

L'evolució de Grup està condicionada pel context macroeconòmic de cada país on opera, juntament amb factors locals amb una incidència desigual

L'estructura financera del Grup busca limitar els riscos derivats de la incertesa actual causada per la pandèmia. Durant l'any 2020, la companyia ha continuat treballant per disposar de les eines i la flexibilitat que li permetin poder continuar amb la seva activitat. Per tant, s'ha de recalcar l'esforç dut a terme en l'àmbit financer, amb un exhaustiu control de la liquiditat i del deute, que romanen estables tot i la situació excepcional, i la prolongació del venciment dels finançaments existents en el perímetre d'aparcaments a Europa (Club Deal).

Els actius totals de Saba a 31 de desembre de 2020 arriben als 1.502 milions d'euros. El patrimoni net consolidat a 31 desembre 2020 ascendeix a 347 milions d'euros, mentre que el deute financer brut (deute financer comptable sense passiu per derivats) se situa en 699 milions d'euros i el deute financer net en 616 milions d'euros.

Saba ha emprès l'any 2020 un procés de millora del finançament existent en el perímetre d'aparcaments a Europa (Club Deal)