Sostenibilitat

Medi ambient

keyboard_arrow_down

Saba identifica els aspectes mediambientals derivats de la seva activitat, fent una profunda anàlisi en el seu mapa de processos, i mesura els seus impactes a través del càlcul de la petjada de carboni segons estàndards reconeguts internacionalment i verifica aquest càlcul a través d'una tercera part qualificada.

Aquest exercici permet perfilar objectius més adequats i implementar accions que contribueixin a lluitar contra el canvi climàtic.

Principals iniciatives

 • La implantació d'un sistema d'eficiència energètica:
  • Sistema de control dels consums mitjançant el monitoratge en temps real de les instal·lacions (Espanya, Itàlia, Portugal, Xile i en marxa a la resta de països).
  • Medi Ambient (ISO 14001) i, des del 2018, Gestió Energètica (ISO 50001) a Espanya, Itàlia, Portugal, Xile i implementant-se a la resta del territori Saba.
   ISO 50001
   Primera empresa del
   sector certificada
   ISO 14001
 • L'aposta per la mobilitat sostenible a través de l'adaptació de places per a vehicles d'aquest tipus en els aparcaments de la xarxa, així com de la mateixa flota.
 • La implementació de sistemes d'il·luminació eficients. Canvi dels elements d'il·luminació a tecnologia LED programable a Espanya, Itàlia i Portugal, i en procés d'implementació a Xile.
 • La formació i conscienciació de les empleades i empleats en matèria de sostenibilitat i eficiència energètica. A Espanya i Portugal.
 • La gestió eficient dels residus perillosos i no perillosos.
 • La implementació d'elements que disminueixin el consum d'aigua.
 • L'elaboració d'un manual que incorpori l'ecodisseny en el mètode constructiu dels aparcaments de Saba.
 • La renovació per equips de ventilació més eficients energèticament. A Espanya, Itàlia i Portugal, i en procés d'implementació a Xile.

Petjada de carboni

Saba, per conèixer el seu impacte mediambiental i fer partícips els seus grups d'interès, calcula i verifica cada any la petjada de carboni de la seva activitat organitzant les fonts emissores (consums) en abastos, tenint com a base el grau d'incidència que l'activitat pot tenir sobre aquests. La petjada de carboni es calcula des del 2011 i es verifica des del 2016.

 • Abast 1: Gasoil C, gasoil de la flota de vehicles i gasos refrigerants.
 • Abast 2: Consum elèctric.
 • Abast 3: Compra de béns i serveis (consum d'aigua, paper, tòner), residus perillosos i no perillosos, viatges corporatius i transport i distribució.

Quant als serveis prestats per Saba, el principal impacte mediambiental existent, corroborat pel càlcul de la petjada de carboni, és el derivat del consum energètic (Abast 2), que representa al voltant del 95% de les emissions de Saba.

Com a novetat, l'any 2019 es va incloure a l'Abast 1 el consum de gas i el 2020 s'hi inclouen la República Txeca i Eslovàquia.

Emissions

La disminució de l'activitat provocada per la pandèmia de la Covid-19 ha reduït de manera substancial tant el consum elèctric com el consum en transport i distribució, quedant aquest efecte reflectit a les reduccions de CO₂eq en tots els abastos.