Informació de la companyia

Govern corporatiu

keyboard_arrow_down

El respecte dels drets humans és una de les principals obligacions que Saba assumeix en el desenvolupament de les seves operacions i actuacions. El Grup pren com a referència la normativa disposada en els principis rectors sobre empreses i drets humans de les Nacions Unides i en les línies directrius de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE). Així mateix, es remet a les principals convencions de l'Organització Internacional del Treball (OIT) per a l'àmbit de drets laborals i, en general, se segueixen de manera estricta les exigències legals pròpies de cada país on Saba opera.

Saba disposa d'un Codi Ètic, aprovat l'any 2013, que estableix l'esquema moral de referència que ha de regir el comportament de la companyia i dels seus empleats, el qual està disponible a la pàgina web corporativa.

El Codi Ètic ha estat aprovat pels òrgans d'administració de les diferents empreses Saba i s'ha posat a disposició de tots els empleats de Saba a Espanya, Portugal, Itàlia i Xile per al seu coneixement amb caràcter vinculant per a totes les empleades i empleats. Durant l'any 2021 s'analitzarà l'aprovació i la difusió del Codi Ètic per a les empreses d'Alemanya i Andorra i dels mecanismes de difusió als empleats del Regne Unit, República Txeca i Eslovàquia. El comportament de tots els empleats ha de ser absolutament respectuós amb les disposicions legals vigents en qualsevol part de món a la qual Saba porti a terme la seva activitat.

Tal com s'estableix a l'article 5 del Codi Ètic, Saba assumeix el compromís d'actuar en tot moment d'acord amb la legislació vigent i amb respecte cap als drets humans i les llibertats de les persones. De manera específica, pel que fa al respecte als drets humans, en el seu article 6, el Codi Ètic estableix que Saba no accepta cap comportament en el tracte amb consumidors o terceres persones que pugui interpretar-se com una discriminació per raó de raça, ètnia, gènere, religió, orientació sexual, afiliació sindical, idees polítiques, conviccions, origen social, situació familiar o discapacitat, a més de comportaments intimidadors o ofensius.

El reglament intern establert en aquest àmbit és el Protocol de prevenció i actuació davant de l'assetjament laboral o sexual. Aquest protocol està a disposició de tots els empleats i empleades a la Intranet corporativa, per a la consulta i activació en cas que fos necessari.

En el desenvolupament dels principis del Codi Ètic, Saba ha aprovat una política de prevenció de la corrupció i de relacions i atencions amb l'Administració pública i amb tercers, així com una normativa interna de desenvolupament d'aquesta política, per tal de fixar els criteris que les empreses que configuren el Grup han de complir en el tracte amb l'administració pública i els funcionaris i autoritats, tant nacionals com estrangers, i en les seves relacions amb altres empreses. L'esmentada normativa té com a objectius principals:

 • Establir principis d'actuació per als empleats en el seu tracte amb autoritats públiques i empreses privades.
 • Protegir el procés de lliure competència i concurrència en tots aquells concursos públics als quals les empreses de Saba puguin presentar-se.
 • Protegir la lliure competència i concurrència en l'adquisició o el lliurament de béns o serveis.
 • Fixar la tolerància zero amb la corrupció, tant en les relacions amb l'administració com en les relacions de negocis privades.

El Codi Ètic i la Política Anticorrupció són d'aplicació a Saba i a les empreses que controla, tant a Espanya com als altres països en què està present, tot això sense perjudici de les adequacions que puguin realitzar-se amb la finalitat de respectar la legislació específica pròpia de cada un dels països on s'ubiquen aquestes empreses. Té caràcter vinculant per als membres dels Òrgans d'Administració de Saba, els seus directius i tots els seus empleats.

Actuacions principals de Saba en conducta ètica

Desde 2011, Saba ha aprobado e implementado diferentes normativas y procedimientos en la línea de consolidar la transparencia, la eficiencia, la responsabilidad y la sostenibilidad como los pilares básicos que guían la actuación de la compañía. De la misma manera, una serie de medidas para la prevención de delitos.

 • Manual de Prevención de Delitos, aprobado por el Consejo de Administración en marzo de 2017 y actualizado en marzo de 2019. Actualización de la Matriz de Riesgos penales de Saba y de los controles existentes y del Manual de Prevención de Delitos - y actuaciones para la consecución de la ISO anticorrupción. Extensión del mismo en todos los países de actuación de la compañía.
 • Estructura de control del Modelo de Prevención
  • Consejo de Administración
  • Comité Ético
  • Comisión de Prevención de Riesgos Penales
 • Canal Ético. A través del cual se pueden comunicar indicios o sospechas de comportamientos contrarios a la legalidad y/o una infracción del Código Ético.
 • Formación específica para los empleados.
 • Pertenencia a ASCOM (Asociación Española de Compliance).